Bargelaan 190
2333 CW Leiden
www.rocleiden.nl
T: 0715824700
  • Bestuur: Stichting ROC Leiden, Centr. Educ. en Beroepsonderw.
  • Financiële positie: Aangepast Financieel Continuïteitstoezicht
    Aangepast Financieel Continuïteitstoezicht
    Bij de jaarlijkse analyse van de financiële gegevens zijn risico's gesignaleerd voor de financiële continuïteit. Onderzoek heeft dit beeld bevestigd. Het bestuur stelt een verbeterplan op en informeert de inspectie regelmatig over de vorderingen en de actuele financiële situatie.
Bekostiging
Bekostiging
Rijksbekostigd geldt voor scholen en instellingen die door het Rijk bekostigd worden. Niet-rijksbekostigd zijn particuliere scholen en instellingen.
Rijksbekostigd

Staat van de instelling

Elke drie jaar beoordeelt de inspectie het functioneren en presteren van de instelling, dit heet de ‘Staat van de instelling’.
Tijdens de ‘Staat van de instelling’ beoordelen wij de kwaliteit van het onderwijs van de instelling en de financiële positie van het bestuur van de instelling. Het specifieke oordeel over de financiële positie staat hierboven bij de gegevens van het bestuur.
Hieronder staan de actuele hoofdconclusies op basis van het onderzoek ‘Staat van de instelling’ en eventuele onderzoeken naar kwaliteitsverbetering die daarna zijn uitgevoerd.
De mate van risico’s en de mate van het vervolgtoezicht worden alleen tijdens het onderzoek naar de staat van de instelling bepaald. Als geen actuele informatie beschikbaar is, wordt dat vermeld.

Mate van risico's
Mate van risico's
Mate van risico’s op instellingsniveau, waarbij de kwaliteitsgebieden van het toezichtkader in samenhang zijn gewogen tijdens het onderzoek ‘Staat van de instelling’.
veel
Oordeel kwaliteitsborging
Oordeel kwaliteitsborging
De wijze waarop de instelling kwaliteitszorg systematisch organiseert en uitvoert, met het oog op voortdurende verbetering van de onderwijskwaliteit.
onvoldoende

Het oordeel kwaliteitsborging is gebaseerd op onderstaande onderdelen:

Sturing
Schoolklimaat
Stellen van meetbare doelen en beschikbaarheid en toegankelijkheid van sturingsinformatie. Adequate zorg voor tijdige vervulling van vacatures.
voldoende
Beoordeling
Beoordeling
Regelmatige en betrouwbare beoordeling van de voortgang en realisatie van gestelde doelen. Betrekken van onafhankelijk deskundigen bij beoordeling.
voldoende
Verbetering en verankering
Verbetering en verankering
Systematische aanpak van verbetermaatregelen en deskundigheidsbevordering personeel. Het systeem werkt zoals bedoeld.
onvoldoende
Dialoog en verantwoording
Dialoog en verantwoording
Dialoog met medewerkers, studenten en bedrijfsleven over de ontwikkeling van de kwaliteit van onderwijs en examinering. Voldoen aan wettelijke eisen externe verantwoording.
voldoende
Mate van vervolgtoezicht
Mate van vervolgtoezicht
Mate van vervolgtoezicht direct na uitvoering van het onderzoek 'Staat van de instelling'. Indien de conclusie voor vervolgtoezicht bij de instelling 'intensief' is, dan volgt de inspectie de instelling nauwgezet.
intensiefAantal onderzochte opleidingen van de afgelopen 3 jaar
De inspectie onderzoekt bij middelgrote en grote instellingen niet alle opleidingen. De selectie van de opleidingen vindt plaats op basis van een steekproef of verondersteld risico. Hieronder staan de onderzochte opleidingen met het eindoordeel.

Totaal aantal onderzochte opleidingen bij deze instelling
30 opleidingen totaal
Opleidingen met positief eindoordeel inspectie
14 opleidingen positief
Opleidingen met tekortkoming volgens inspectie
16 opleidingen met tekortkoming

Meer informatie

De onderstaande websites geven meer informatie over de tevredenheid van studenten, de studentenpopulatie, het aangeboden onderwijs, de financiën van de instelling en de onderwijsresultaten. Deze websites zijn geen eigendom van de Inspectie en derhalve is de Inspectie niet aansprakelijk voor de inhoud hiervan.

Tevredenheid studenten Deze link opent in zelfde venster JOB-monitor
Meer informatie over het MBO Deze link opent in zelfde venster MBO Transparant
Vergelijken met andere scholen Deze link opent in zelfde venster MBO Scanner